World

Xi Jinping opens Hong Kong-Zhuhai-Macau bridge

Chinese President Xi Jinping opened the world's longest sea bridge which links Hong Kong to mainland China