The Diary: Simon Sebag Montefiore

Sipping margaritas with Richard Dawkins on the sideline of a Sri Lanka literary fest, a glorious Albania book tour and the sequel to ‘Sashenka’